Why HybridConf?

Why HybridConf?

ThmeForest
Why HybridConf?